fbpx

Llwybrau Bae Abertawe - Rhesymau dros Gerdded a Beicio yn Abertawe

Rhannu gyda ffrind

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Gyda'r gwanwyn ar y ffordd bydd llawer ohonom yn meddwl am fynd allan yn fwy aml, yn gwneud mwy o ymarfer corff a chymryd mwy o amser i fwynhau harddwch Abertawe.

Mae Llwybrau Bae Abertawe yn fenter newydd gwych i'n helpu ni i gyd i gerdded a beicio'n amlach, drwy wneud newidiadau syml i'n trefn ddyddiol reolaidd, sef newid y teithiau byr y tueddwn i ddefnyddio'r car ar eu cyfer fel arfer - a cherdded neu feicio yn lle hynny.

Ymgyrch teithio llesol newydd Cyngor Abertawe yw Llwybrau Bae Abertawe, gan hyrwyddo ei rwydwaith cerdded a beicio sy'n datgloi llwybrau cerdded a beicio yn y Ddinas ac o'i chwmpas er mwyn i bobl deithio i'r gwaith, mynd i'r siopau a gwneud unrhyw daith arall. Mae Llwybrau Bae Abertawe yn cynnig tua 118km o lwybrau ac isadeiledd cerdded a beicio oddi ar y ffordd, o ansawdd da, gyda mwy o lwybrau'n cael eu hychwanegu'n gyson - felly mae'n hawdd iawn cymryd rhan.

Rhesymau dros Fynd ar eich Beic neu ar eich Traed

Mae llu o fanteision i gerdded neu feicio mwy, ac i wneud yr arferion hynny'n rhan annatod o'ch bywyd. Gall cerdded neu feicio i wneud teithiau byr eich helpu i:

  • Arbed amser
  • Arbed arian
  • Dod yn fwy ffit ac iach
  • Mwynhau Bae Abertawe glanach, tawelach a mwy diogel
  • Lleihau eich ôl troed carbon
  • Gweld eich ardal leol mewn goleuni newydd
  • Cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
  • Lleihau eich lefelau straen
  • Cysgu'n well
  • Bod yn hapusach!

Mae cerdded yn ffordd wych i wella neu gynnal eich iechyd. Gall dim ond hanner awr y dydd gynyddu ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cryfhau esgyrn, lleihau braster y corff, a chynyddu pŵer a dygnwch y cyhyrau. Ac wrth gwrs, mae cerdded yn rhad ac am ddim, a does dim angen unrhyw gyfarpar arbenigol na hyfforddiant arnoch chi.

Mae beicio hefyd yn ddull gwych o ymarfer llai heriol. Mae astudiaethau'n dangos bod cyn lleied â 10 munud o feicio yn gwella hwyliau. Mae hefyd yn ysgafn ar y cymalau, felly mae'n wych ar gyfer pobl sydd â phroblemau gyda'u cymalau neu gyda symudedd. Cynhaliwyd astudiaeth yn ddiweddar yn Taiwan gan ofyn i 400,000 o oedolion faint o ymarfer corff roedden nhw'n ei wneud gan ddilyn yr atebion hynny dros gyfnod o wyth mlynedd. Canfuwyd fod dim ond chwarter awr o ymarfer corff bob dydd yn cyfateb i gynnydd o dair blynedd mewn disgwyliad oes. Felly mae popeth i'w ennill o ddewis gadael y car pan nad yw'r daith yn bell.

Mae'r endorffinau sy'n cael eu rhyddhau drwy feicio yn gallu gwneud pethau gwych i'ch hwyliau, ac os nad ydych chi wedi beicio ers i chi fod yn blentyn, mae'n werth sylweddoli faint o hwb a gewch i'ch hyder drwy feistroli'r grefft o deithio ar ddwy olwyn eto!

Cychwyn Arni

Oeddech chi'n sylweddoli fod traean o'n teithiau dyddiol lai na milltir i ffwrdd? Meddyliwch am y teithiau rheolaidd rydych chi'n eu gwneud sy'n llai na milltir, er enghraifft mynd i'r gwaith neu'r coleg, mynd â'r plant i'r ysgol, mynd i gyfarfodydd gwaith. Pam na ddefnyddiwch chi ein Cynlluniwr Teithiau i gynllunio gwneud rhai ohonyn nhw ar droed neu ar feic? Mwynhewch eich cerdded a'ch beicio!

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!