Eich rhwydwaith cerdded a beicio newydd

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!

Beth yw Llwybrau Bae Abertawe?

Yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu a hyrwyddo llwybrau teithio llesol ar draws dinas a sir Abertawe. Mae hyn yn golygu y gall mwy ohonom deithio i'r gwaith yn hawdd ac yn ddiogel ar droed neu ar feic.

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn buddsoddi yn Rhwydwaith Llwybrau Beicio a Cherdded Bae Abertawe gyda dros 118km o lwybrau ac isadeiledd newydd, o ansawdd da ar gyfer cerdded a beicio. Mae rhagor o lwybrau'n cael eu hagor yn gyson er mwyn caniatáu i fwy a mwy o bobl gymryd rhan!

Ein gobaith yw y byddwn yn eich ysbrydoli i roi tro ar y rhwydwaith newydd ar gyfer eich teithiau byr arferol. Efallai y bydd cerdded neu feicio'n dod yn ddewis cyntaf i chi o ran teithio i'r gwaith ac o gwmpas y lle - hyd yn oed os mai dim ond ambell waith yr wythnos y gwnewch chi hynny, gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth enfawr!

swansea bayways cycle path map

Pam cerdded neu feicio?

Arbed arian ar barcio a phetrol drud

Lleihau eich ôl troed carbon

Gwella eich lles meddyliol a chorfforol

Mwynhau eich dinas a'i hamgylchoedd

Cwrdd â phobl newydd yn eich cymuned

Creu amgylchedd mwy diogel, tawel a glân